Warunki świadczenia usługi

Rexair LLC

Prawa autorskie, wyłączenie odpowiedzialności i inne informacje o niniejszym portalu.

Rexair LLC jest właścicielem praw autorskich do zamieszczonych w tej witrynie treści, układu graficznego, obrazów i ilustracji. Rexair jest właścicielem zamieszczonych w tym portalu znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, znaków graficznych (logo) i symboli firmy. Jedynie naszym autoryzowanym dystrybutorom przysługuje ograniczone prawo korzystania ze znaków towarowych Rexair.

Powielanie lub prezentowanie treści niniejszej witryny w jakimkolwiek celu bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Rexair LLC jest zabronione. Udostępnienie niniejszej witryny nie jest równoznaczne z przekazaniem użytkownikowi prawa autorskiego do jakichkolwiek treści podanych w niniejszym portalu czy też do własności intelektualnej Rexair.

Przygotowując tę witrynę, firma Rexair dołożyła starań, aby zamieszczone tu informacje były ścisłe i aktualne. Jednakże Rexair nie udziela żadnych gwarancji, czy to wyrażonych czy domniemanych, co do treści portalu. Informacje tu zamieszczone są udostępniane w stanie, w jakim zostały podane, a Rexair nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie, w tym niewłaściwe wykorzystanie. Niniejsza witryna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pytania od użytkowników, uwagi i inne opinie dotyczące niniejszej witryny lub przesłane za jej pośrednictwem nie będą traktowane jako poufne. Rexair LLC zastrzega sobie prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania takich informacji bez powiadomienia lub zaciągnięcia zobowiązań wobec jakiejkolwiek strony.

Łącza do innych stron zamieszczane są grzecznościowo. Rexair LLC nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na jakichkolwiek innych witrynach.